26cze2013

Wyprawka szkolna 2013/2014

We wrześniu 2013 r. rodzice uczniów klas I-III oraz klas V łódzkich szkół podstawowych, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „WYPRAWKA SZKOLNA”.

Pomoc przysługuje:

a) dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 456 zł) – dotyczy uczniów klas II-III, V SP

b) dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 539 zł) – dotyczy uczniów klas I SP,

c) uczniom z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności, na podstawie decyzji dyrektora szkoły (liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas I- III, V szkoły podstawowej),

d) uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników, o których mowa w punkcie a), b) oraz c), nie dotyczy uczniów z klas IV i VI szkół podstawowych, ze względu na to, iż pomoc obejmuje tylko te klasy, w których prowadzone jest nauczanie w oparciu o nową podstawę programową (zgodnie z Projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych).

 

Wpis opublikowano w Aktualności, Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.