09cze2014

Wyprawka Szkolna

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że we wrześniu 2014 roku będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, którzy otrzymają BEZPŁATNE podręczniki.

Ważne:

W 2014 r. do otrzymania podręczników uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:

  • słabosłyszący,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w 2014 r. kwota dochodu uprawniająca do otrzymania pomocy będzie wynosić 539 zł netto na osobę w rodzinie.

Wpis opublikowano w Aktualności, Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.