29paź2014

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 11/2014/2015
Z dnia 17 października 2014r
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 143

w sprawie zwrotu kosztów uszkodzonego podręcznika „Nasz elementarz”

Podstawa prawna
Art. 22ak ust. 3. i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty wychowania zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

Dyrektor Szkoły przypomina, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”.
Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. 
W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część …” podając numer jednej z czterech części.

Wpis opublikowano w Aktualności, Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.