11maj2017

Wypoczynek letni 2017

Rodzice lub prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowywanych ze środków budżetu miasta lub bezpłatnych kolonii letnich dla swojego dziecka/ podopiecznego.

W podaniu do dyrektora szkoły rodzice lub prawni opiekunowie opisują swoją sytuację rodzinną i materialną oraz motywują zasadność złożenia wniosku. Podają również inne informacje mogące mieć wpływ na decyzję Komisji. W podaniu należy zawrzeć także oświadczenie o dochodzie rodziny przypadającym na jednego członka (dochód netto). Komisja kwalifikuje uczniów do przyznania formy tej pomocy po przeanalizowaniu wszystkich w/w dokumentów.

W przypadku dużej ilości złożonych podań (przekraczających ilość kart uzyskanych przez szkołę) kolonie socjalne w pierwszej kolejności otrzymają dzieci z rodzin wielodzietnych, dotkniętych przemocą, rodzin zastępczych, rodzin w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza minimum socjalnego określonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tj.514 zł (art. 8 ust. 1pkt. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Dodatkowym kryterium jest fakt niekorzystania z tej formy pomocy w latach ubiegłych.

Rodzice/ opiekunowie składają wnioski u pedagoga szkoły do dnia 30 maja 2017 r. Podania rozpatrywane będą po wpłynięciu do szkoły wszystkich ofert kolonii z Wydziału Edukacji, Kuratorium Oświaty i innych instytucji organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Rodzice/ opiekunowie zostaną poinformowaniu telefonicznie lub osobiście o decyzjach Komisji.

Wpis opublikowano w Aktualności, Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.