O boisku

Boisko powstało w ramach rządowo-samorządowego programu Moje Boisko Orlik 2012.

Program zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Głównymi celami programu są:

 • udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu sprzyjania aktywnemu rozwojowi fizycznemu oraz uprawiania sportu pod okiem trenera – animatora,
 • popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką. Kompleks jest  ogólnodostępny, a korzystanie z niego nieodpłatne.

W skład kompleksu sportowego wchodzą: boisko piłkarskie z trawą syntetyczną, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej, budynek sanitarno-szatniowy zaprojektowany jako budynek systemowy, w skład którego wchodzą: magazyn sprzętu gospodarczo- sportowego, szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie trenera środowiskowego; oświetlenie kompleksu: stanowi 8 słupów oświetleniowych dla boiska sportowego i boiska wielofunkcyjnego. Obiekt objęty jest ciągłym monitoringiem. Warunki korzystania z niego określa niżej opisany regulamin

Źródło: www.orlik2012.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO- ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 143 w Łodzi, ul. Kuźnicka 12

 1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu,
 2. Boiska są czynne w następujących terminach:
  • w okresie roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pierwszeństwo korzystania z boisk mają grupy szkolne pod opieką nauczyciela
  • boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
   • poniedziałek-piątek: godz. 16:00-22:00
   • sobota-niedziela: godz. 10:00-22:00
  • w miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram
 3. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2 b koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu. Harmonogram swoich dyżurów animator udostępnia wszystkim zainteresowanym na portalu internetowym naszorlik.pl
 4. Instruktor sportu prowadzi rejestr użytkowników boiska w elektronicznym dzienniku pracy animatora
 5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu
 6. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem i na noc zamykany
 7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 8a (na boisku piłkarskim dopuszcza się wyłącznie obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego)
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  • używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
  • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  • palenia tytoniu, spożywania alkoholu środków odurzających lub  innych substancji psychoaktywnych, wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy, (napojów chłodzących nie można spożywać na płytach boiska),
  • zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
  • przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  • stwarzania sytuacji ryzyka, zagrażających bezpieczeństwu innych
  • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  • przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
  • wprowadzania zwierząt,
  • korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
  • przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia
 9. Korzystający z obiektu są zobowiązani m.in. do:
  • przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów ppoż. i bhp,
  • stosowania się do poleceń  instruktora sportu,
  • korzystania z obiektu i jego urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • zgłaszania się do rejestru użytkowników prowadzonym w dzienniku pracy animatora,
  • przestrzegania zasad współżycia społecznego,
  • niezwłocznego informowania trenera o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
 10.  Szkoła Podstawowa nr 143- administrator obiektu oraz zatrudniony przez Dyrektora placówki animator (instruktor sportu) nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, w tym za wypadki powstałe przy udziale i za sprawą osób trzecich oraz za rzeczy pozostawione w szatniach, toaletach i na boiskach
 11. Osoby uczestniczą w zajęciach i korzystają z boisk na własną odpowiedzialność
 12. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych
 13. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające
 14. Korzystanie z boisk jest bezpłatne
 15. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu
 16. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 8 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
  • nakazać zmianę obuwia sportowego,
  • zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  • nakazać opuszczenie terenu boisk,
  • w uzasadnionych przypadkach wezwać służby mundurowe

Zeskanowana wersja regulaminu