Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 2011-12-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27.

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Strona nie posiada linków dla programów udźwiękawiających umożliwiających pominięcie obszarów menu
  • Strona może zawierać graficzne linki bez atrybutu Alt

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2024-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie sp143loz.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych. Obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mgr Agnieszka Sasin-Dziuda, kontakt@sp143.elodz.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 042 684 73 54 (sekretariat). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi mieści się przy ulicy Kuźnickiej 12. Przed budynkiem znajduje się parking, bez wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Aby dostać się do siedziby szkoły należy pokonać jedną furtkę, następnie 3 stopnie. Drzwi wejściowe do budynku otwierają się ręcznie, kolejne w przedsionku są zamknięte, otwierają je pracownicy obsługi po uprzednim zadzwonieniu.  Dzwonek powiadamiający znajduje się po lewej stronie. Następnie należy pokonać kolejne 3 stopnie. W holu znajduje się punkt monitoringu obsługiwany przez pracownika obsługi, który udziela wszystkich informacji.

Budynek składa się z 3 kondygnacji (parter, I piętro, II piętro) oraz podziemi, w których znajdują się szatnie. Na każdą kondygnację prowadzą schody, umieszczone na końcu korytarzy po prawej i lewej stronie. W szkole nie ma wind, pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Dyrektor szkoły zezwala na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.