Pedagog

W roku szkolnym 2020/ 2021 funkcję pedagoga szkolnego w naszej szkole pełni pani mgr  Emilia Gosławska

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020 / 2021

Poniedziałek    9 – 14
Wtorek              11.30 – 16.30
Środa                 8 – 12.00
Czwartek          9.30 – 13.00
Piątek                9 – 13.30

Pomoc materialna w roku szkolnym 2020/2021

Uczniom zamieszkałym na terenie miasta Łodzi, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, przysługuje prawo do ubiegania się o dwa rodzaje pomocy:

 1. Stypendium szkolne

Wysokość stypendium szkolnego jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami życia w rodzinie.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społeczne wynosząca 528 złotych netto.

Termin składania wniosków upływa 15.09.2020r.

 1. Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (stanowi to łącznie kwotę: 5 x 124 zł = 620 zł). 

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, w szczególności:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,
 • klęska żywiołowa,
 • ciężka choroba wspólnie zamieszkującego członka rodziny, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
 • inne zdarzenia losowe o charakterze przejściowym, mające negatywny wpływ
  na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny.

Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest uzasadnienie, w jaki sposób zdarzenie losowe miało wpływ na proces edukacyjny ucznia. 

Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie. 

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania: https://uml.lodz.pl/edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udzielają:

pracownicy Wydziału Edukacji Oddziału ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów,

94 – 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, I piętro, pokój 102; telefony:

 • 42 272-65-65
 • 42 272-65-66
 • 42 272-65-67

email: pomocmaterialna@uml.lodz.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Kwartalnik Poradni

Kwartalnik numer 1.
Kwartalnik numer 2.
Kwartalnik numer 3.
Kwartalnik numer 4.
Kwartalnik numer 5.
Kwartalnik numer 6.
Kwartalnik numer 7.

W roku szkolnym 2019/ 2020  opiekunem dla uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Łodzi jest psycholog pani mgr Izabela Pavlovska.

Wszystkie diagnozy psychologiczno- pedagogiczne, badania kompetencji społeczno- emocjonalnych, konsultacje w sprawach wychowawczych, konsultacje logopedyczne i inne wykonywane są u uczniów jedynie na wniosek rodziców/ opiekunów na terenie Poradni w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 25. 

Ustalenia terminów tych badań rodzice dokonują indywidualnie, kontaktując się osobiście lub telefonicznie (42 681-92-82) z sekretariatem Poradni w godz. 8-18, powołując się na szkołę, do której uczęszcza dziecko.

Terminy dyżurów psychologa na terenie szkoły – pierwszy poniedziałek miesiąca :

4 listopada 2019 – godz. 11- 13
2 grudnia 2019 – godz. 10-13
13 stycznia 2020 – godz. 10-13 (wyjątkowo, z uwagi na przypadające 6 stycznia święto)
3 lutego 2020 – godz. 10-13
2 marca 2020 – godz. 10-13
6 kwietnia 2020 – godz. 10-13
4 maja 2020 – godz. 10-13
1 czerwca 2020 – godz. 10-13

Internetowy Poradnik dla Rodziców

 1. Wykaz instytucji wspierających dziecko i rodzinę
 2. Telefony zaufania
 3. Potrzebujemy pomocy psychologa dziecięcego
 4. Rozładowywanie napięć emocjonalnych u dzieci
 5. Kiedy w domu pojawia się młodsze rodzeństwo