Pedagog

Pedagog szkolny – pani mgr Emilia Gosławska

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2021 / 2022

Poniedziałek    9.00 – 12.00
Wtorek              8.30 – 14.30
Środa                11.30 – 16.30
Czwartek          9.00 – 15.00
Piątek                8.00 – 13.30

KIM JEST PEDAGOG SZKOLNY?

Pedagog pracuje na rzecz i w interesie uczniów; współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami oraz instytucjami wspierającymi działalność szkoły. 

Do zadań pedagoga należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

Rodzicu/ Opiekunie!  

Zawsze możesz zwrócić się do mnie, gdy: 

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka i jego funkcjonowanie w szkole;
 • zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się;
 • chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc;
 • szukasz pomocy i wsparcia.

Uczniu!  

Pamiętaj!  Zawsze możesz zwrócić się do mnie, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie;
 • nie potrafisz porozumieć się z kolegą, koleżanką, nauczycielem, kimś bliskim;
 • masz problemy rodzinne;
 • Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;
 • masz problemy w nauce;
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chciałbyś z kimś porozmawiać;
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Kwartalnik Poradni

Kwartalnik numer 1.
Kwartalnik numer 2.
Kwartalnik numer 3.
Kwartalnik numer 4.
Kwartalnik numer 5.
Kwartalnik numer 6.
Kwartalnik numer 7.

Internetowy Poradnik dla Rodziców

 1. Wykaz instytucji wspierających dziecko i rodzinę
 2. Telefony zaufania
 3. Potrzebujemy pomocy psychologa dziecięcego
 4. Rozładowywanie napięć emocjonalnych u dzieci
 5. Kiedy w domu pojawia się młodsze rodzeństwo