Obiady

Zasady korzystania z obiadów 

Od 1 września 2021r. koszt jednego obiadu wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych).

Rodzic zobowiązany jest do regularnego uiszczenia należnej opłaty z tytułu kosztów żywienia dziecka w stołówce szkolnej, w terminie od 1-go do 10-go dnia każdego miesiąca. 

Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na nr konta:

07 1240 1037 1111 0011 0917 1307
w banku PEKAO S.A.

W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, za który dokonujecie Państwo płatności.

Wysokości kwot do wpłaty za dany miesiąc podane będą przy recepcji szkoły oraz w ogłoszeniach na Librusie.
Brak wpłaty będzie skutkować wstrzymaniem obiadów.

O rezygnacji z żywienia należy powiadomić szkolnego intendenta. Rezygnacja z obiadów szkolnych skutkuje od następnego miesiąca. W przypadku braku pisemnej rezygnacji rodzic zobowiązany jest opłacić obiady na kolejny miesiąc.

Zgłaszanie nieobecności prosimy kierować na adres e-mail: obiad@sp143.elodz.edu.pl. lub telefonicznie do sekretariatu szkoły.

Odliczenie nieobecności na obiadach następuje od następnego dnia po zgłoszeniu, jeśli nieobecność dziecka na obiedzie podana jest do godziny 8:00.
Jeśli zgłoszenie nastąpiło w godzinach późniejszych odliczenie obowiązuje od drugiego dnia po zgłoszeniu. Za nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą odliczane koszty obiadów.
Nieobecności planowane typu wycieczki należy zgłaszać z 5-dniowym wyprzedzeniem.

Wysokość odliczeń prosimy konsultować z pracownikiem sekretariatu odpowiedzialnym za posiłki.

Obiady przygotowywane są na miejscu i nie są wydawane na wynos.