Obiady

W naszej szkole funkcjonują: kuchnia i stołówka szkolna. Obiady przygotowywane są na miejscu przez wykwalifikowaną kadrę.

Zapisy na obiady prowadzone są w sekretariacie szkoły. Jadłospisy na dany tydzień są zamieszczane przy wejściu do szkoły i do jadalni.

Opłata za dwudaniowy obiad wynosi 5 zł. Opłatę należy wnieść do końca miesiąca
poprzedzającego, czyli do 30 września opłata za październik, za wyjątkiem września (do 10
września) i stycznia (do 10 stycznia). Brak opłaty w terminie, będzie skutkował skreśleniem
ucznia z listy korzystających i przyznaniem miejsca uczniowi z listy rezerwowej.

Płatność za posiłku prosimy uiszczać
przelewem na konto nr:
07 1240 1037 1111 0011 0917 1307

w tytule wpisując: MIESIĄC, IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ  KLASĘ, do której uczęszcza.

Wysokość opłaty za dany miesiąc w sytuacji ewentualnego odliczenia, bardzo prosimy
uzgadniać telefonicznie z pracownikiem sekretariatu odpowiedzialnym za żywienie.

Informacja o odliczeniach

W przypadku nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby  lub rezygnacji z posiłku w
danym dniu z innych przyczyn, zwrotowi podlega stawka dzienna wniesiona za obiad, z
wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności lub dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie rezygnacji.

Opłata za posiłek za pierwszy dzień nieobecności podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy
nieobecność zostanie zgłoszona nie później niż w dniu poprzedzającym absencję.

Potrącenie opłaty za okres nieobecności następuje w kolejnym miesiącu.
Zgłoszenia nieobecności należy dokonać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu:

42 684-73-54 lub mailowo: obiad@sp143.elodz.edu.pl

Podstawa prawna uchwała nr XXVIII/568/08 rady miejskiej w Łodzi z dnia 12 marca 2008r.