Obiady

W naszej szkole funkcjonują: kuchnia i stołówka szkolna. Obiady przygotowywane są na miejscu.

Zapisy na obiady prowadzone są w sekretariacie szkoły.

Jadłospisy na dany tydzień są zamieszczane przy wejściu do szkoły (dyżurka) i wejściu do jadalni.

W roku szkolnym 2023/ 2024 opłata za dwudaniowy obiad wynosi 5 zł.
Opłat należy dokonywać przelewem z góry do dnia 20 każdego miesiąca, czyli np.: do 20 października opłata za listopad, do 20 listopada opłata za grudzień.
Wyjątki: wrzesień (opłata do 10 września) i styczeń (opłata do 10 stycznia).
Brak opłaty w terminie, będzie skutkował skreśleniem ucznia z listy korzystających i przyznaniem miejsca uczniowi z listy rezerwowej.

Płatność za posiłki prosimy uiszczać przelewem na konto nr:
07 1240 1037 1111 0011 0917 1307

w tytule wpisując: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASĘ do której uczęszcza oraz MIESIĄC, którego dotyczy opłata.

Wysokość opłaty za dany miesiąc w sytuacji ewentualnego odliczenia, bardzo prosimy
uzgadniać telefonicznie z pracownikiem sekretariatu odpowiedzialnym za żywienie.

Informacja o odliczeniach

W przypadku nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby lub rezygnacji z posiłku w danym dniu z innych przyczyn, zwrotowi podlega stawka dzienna wniesiona za obiad, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności lub dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie rezygnacji.

Opłata za posiłek za pierwszy dzień nieobecności podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy
nieobecność zostanie zgłoszona nie później niż w dniu poprzedzającym absencję.
Potrącenie opłaty za okres nieobecności następuje w kolejnym miesiącu.

Zgłoszenia nieobecności należy dokonać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu:
42 684-73-54 lub mailowo: obiady@sp143.elodz.edu.pl

Podstawa prawna uchwała nr XXVIII/568/08 rady miejskiej w Łodzi z dnia 12 marca 2008r.