Świetlica

Działalność świetlicy to przede wszystkim praca opiekuńczo-wychowawcza pod hasłem: „Świetlica uczy, bawi i wychowuje”.

W roku szkolnym 2023/2024 w świetlicy szkolnej opiekę nad grupami świetlicowymi sprawują:

 • mgr Grażyna Borowska
 • mgr Ilona Grzanka-Osińska
 • mgr Anna Sieroń
 • mgr Elżbieta Wlazińska
 • mgr Agnieszka Znamierowska

W czasie zajęć świetlicowych nauczyciele wychowawcy zwracają szczególną uwagę na:

 • kształtowanie umiejętności kluczowych, szczególnie niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego uczniów, w tym:
  • kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu,
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i panowania nad emocjami,
  • przestrzeganie przyjętych zasad zachowania,
  • rozwijanie pasji, zainteresowań i talentów uczniów,
  • niwelowanie trudności dydaktycznych, pomoc w odrabianiu prac domowych,
  • orientację zawodową uczniów,
  • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych i dydaktycznych,
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej i kształcenie nawyków higieny szczególnie w czasach epidemii,
 • wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro poprzez:
  • kształtowanie postaw szlachetności, zaangażowania społecznego,
  • kształtowanie umiejętności dbałości o zdrowie,
 • kształtowanie i rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,
 • wsparcie uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa.

Godziny pracy świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:30